Vanliga frågor – Hyresgäster

Hyra och hyra ut

Vi skall separera och jag skall behålla lägenheten, men kontraktet står på min man – hur gör vi?

Om den som är kontraktsinnehavare inte skall behålla lägenheten utan vill överlåta den på sin andra  part skall begäran om överlåtelse göras. Fastighetspartner kontrollerar att det finns skäl för överlåtelse och beslut fattas utifrån Hyreslagens regler för överlåtelse till make/maka/sambo. Den som skall flytta från lägenheten och vill söka ny lägenhet hos Fastighetspartner söker via Boplats Göteborg under ”Ledigt just nu”.

Min son som fyllt 24 vill flytta till egen lägenhet – kan han få en lägenhet hos Fastighetspartner?

Fastighetspartner lämnar alla sina lediga lägenheter till Boplats Göteborg och har ingen egen förmedling av lägenheter.

Hur gör jag när jag ska säga upp min lägenhet?

Du behöver göra uppsägningen skriftligt på baksidan av hyresavtalet eller i ett vanligt brev. Under blanketter finns möjlighet att skriva ut en blankett för uppsägning. Datera och skriv under. Sänd till Fastighetspartner i Göteborg AB, Vasaplatsen 1 , 411 26 Göteborg. 
Tala om var vi kan nå dig dagtid, för besiktning och visning av lägenheten. Mer detaljerad information finner du under rubriken uppsägning.

Vad gäller för att hyra ut i andra hand?

Att man har ett ”beaktansvärt skäl” enligt hyreslagen. Detta kan vara: studier eller arbete på annan ort; militärtjänstgöring; utlandstjänstgöring under viss tid; eller provsamboende med partner i annan lägenhet.

Jag har bott i andra hand hos Fastighetspartner – får jag ta över kontraktet?

Andrahandshyresgäster kan inte ta över en lägenhet som sägs upp av förstahandshyresgästen. Läs mer under andra hand.

Jag har fått erbjudande om att byta el-leverantör. Kan jag göra det?

Ja, det kan du. Sedan 1998 går det att själv välja vilken leverantör man vill ha. När man sluter avtal med den nya leverantören kontaktar de den nuvarande el-leverantören och säger upp det befintliga avtalet.

Jag vill byta lägenhet – hur går det till?

Du kan ansöka om att byta lägenhet om du har beaktansvärda skäl. Läs mer under Direktbyte.


Hyra ut i andra hand

För att få hyra ut en lägenhet i 2:a hand gäller att det finns ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen. Detta kan vara: studier eller arbete på annan ort; militärtjänstgöring; utlandstjänstgöring under viss tid, provsamboende med partner i annan lägenhet. Fastighetspartner beviljar i regel aldrig mer än 1 år i taget.

Vem är ansvarig?

Förstahandshyresgästen ansvarar gentemot hyresvärden (Fastighetspartner) för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, såväl som för hyror som ordningen i lägenheten.

Vilka grundläggande skäl gäller för andrahandsuthyrning?

För att få hyra ut lägenhet i 2:a hand gäller att det finns ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen. Detta kan vara: studier eller arbete på annan ort; militärtjänstgöring; utlandstjänstgöring under viss tid; provsamboende med partner i annan lägenhet. Fastighetspartner beviljar i regel alldrig mer än 1 år i taget.

Hur går det till att få tillstånd att hyra ut?

Från det att vi fått in kompletta uppgifter lämnar vi besked om andrahandsansökan godkänns eller inte inom ca 14 dgr – 1 månad. Fyll i ansökan om 2ra hands uthyrning under blanketter. För att vi skall kunna behandla din ansökan krävs att du bifogar intyg som styrker dina skäl till 2ra handsuthyrning. Vilka intyg som krävs ser du i nästa stycke. Om uthyrningen inte kan medges och du vill säga upp ditt avtal har du uppsägningstid i vanlig ordning. Tänk därför på att sända in din ansökan i god tid! Följande intyg krävs: Intyg från arbetsgivare/skola ska styrka skälen till varför förstahandshyresgästen under viss tid inte kan vara bosatt i sin lägenhet, tex tillfällig anställning på annan ort. Den som vill hyra ut pga provsammanboende anger endast detta på ansökan.

Vad händer om jag hyr ut utan lov från fastighetsägaren?

Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyresrätten enl. 42 § stycket 3 i hyreslagen.

Vad händer med lägenheten om jag ej tänker flytta tillbaka efter andra handsuthyrningen?

Om förstahandshyresgästen inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet, oftast 3 kalender månader före önskat avflyttningsdatum.

Uppsägningstider?

Den som har förstahandskontrakt kan inte säga upp sin andrahandshyresgäst innan avtalad hyrestid har gått ut. Det är bara den som hyr i andra hand som kan säga upp avtalet i förtid, och då med avtalad uppsägningstid. Om längre tid än 3 månaders uppsägningstid avtalats har andrahandshyresgästen ändå möjlighet att säga upp med 3 månaders uppsägningstid. Förstahandshyresgäst som säger upp sin lägenhet trots pågående andrahandsavtal gör sig skyldig till ett avtalsbrott gentemot sin hyresgäst, som kan sluta med skadestånd, och eller skyldighet att skaffa andrahandshyresgästen ett annat boende under resten av avtalstiden. Även om en bestämd hyrestid avtalats skall andrahandshyresgästen sägas upp till avtalad hyrestids utgång. Andrahandshyresgästen kan endast ingå avtal med förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på Fastighetspartner. Andrahandshyresgästen får heller inte någon rätt till kontrakt efter viss tid eller liknande.

Hyresavtal?

Teckna alltid avtal med andrahandshyresgäst så ni är överens om villkoren för uthyrningen. Innan uthyrning får påbörjas måste fastighetspartner ha fått dela en kopia av avtalet.


Direktbyte

Här följer en kortfattad information om vad som gäller för direktbyten samt vilka blanketter och papper vi behöver som underlag för beslut i ärendet.

Här följer en kortfattad information om vad som gäller för direktbyten samt vilka blanketter och papper vi behöver som underlag för beslut i ärendet.

Vem eller vilka skall ansöka om direktbyte?

Kontraktsinnehavaren hos Fastighetspartner ansöker om byte hos oss och föreslår en hyresgäst, V.g. se blanketter. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda, en icke korrekt i fylld ansökan behandlas ej. Den tänkta bytesparten ansöker enligt rutin hos sin hyresvärd. Ansökan skickas till Fastighetspartner.

Vad gäller för att jag skall få lov att byta lägenheten?

Villkoren för att få göra ett direktbyte anges i Jordabalken § 35. Bland annat ska beaktansvärda skäl föreligga/finnas hos den som ansöker om byte. Det är därför viktigt att ange tydligt varför man vill genomföra bytet. Det räcker inte att ange att man önskar byta till tex mindre lägenhet, detta framgår ju av själva bytesansökan. Det är anledningen till bytet som ska bedömas vara beaktansvärt och därför är redogörelsen ett viktigt beslutsunderlag.

Vad behöver bytespart sända med sin ansökan?

Bytespart som inte bor hos Fastighetspartner och söker bostad hos oss behöver sända med:
· Kopia av nuvarande hyresavtal. 
· Något som styrker den uppgivna inkomsten. Bifoga därför ett aktuellt intyg som styrker din/er inkomst Det kan vara intyg från arbetsgivare, intyg från a-kassa, studiemedelsintyg etc.
Vi kommer även att ta en kreditupplysning.

Hur sker besiktning av lägenheten innan bytet?

Vi besiktigar alltid lägenheten innan bytet genomförs. Beställ därför tid för besiktning av din lägenhet hos Fastighetspartner i god tid innan planerad flyttdag. Eventuella skador behöver regleras innan bytet genomförs.

Vad händer om jag ”tar betalt svart” för min lägenhet?

Vi vill betona att inga olagliga ekonomiska transaktioner får förekomma. Det är straffbart att ta betalt för en hyresrätt. Den som lämnat särskild ersättning för att komma över en lägenhet kan mista hyresavtalet.

Vad händer om vi lämnat falska uppgifter i samband med bytet?

Skulle det visa sig att de uppgifter bytesparterna lämnat är oriktiga kan bytet medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen ska vara medveten att om avtal kommer till stånd beträffande byteslägenheten, kan hyresavtalet säga upp, om det senare skulle visa sig att lämnade uppgifter om bytet är oriktiga.

Hur lång tid tar det som regel att administrera ett direktbyte?

Handläggningstiden kan variera men ligger normalt på ca 6 veckor så det är viktigt att du är ute i god tid med din ansökan. Handläggning påbörjas först när samtliga, av oss begärda handlingar inkommit. Fastighetspartner tar kontakt med den sökande om vi har frågor eller så snart vi är klara med ärendet och kan lämna besked. På vår hemsida finner du blanketter för ansökan om direktbyte.


Uppsägning

Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt?

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Skriftlig uppsägning skall ha inkommit senast den sista dagen i månaden. Då hyreskontraktet är uppsagt, är hyresgästen skyldig att visa lägenheten för ny hyresgäst. 
När lägenheten sägs upp skall ev. p-plats sägas upp samtidigt. 
Det är inte tillåtet att överlåta lägenhet utan Fastighetspartners godkännande. Hyresgästen skall återlämna samtliga nycklar vid avflyttning. Ej återlämnade nycklar debiteras. När lägenheten lämnas över till ny hyresgäst skall den vara välstädad. Den avflyttande hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för skador och dåligt utförd flyttstädning. Även lägenhetsförråd skall tömmas och städas. Inflyttning för nästa hyresgäst sker den första vardagen i månaden klockan 12.00.

Blankett för uppsägning?

På vår hemsida finner du en blankett för uppsägning. 
För att uppsägningen ska vara giltig: skriv ut blanketten, fyll i erforderliga uppgifter, underteckna uppsägningen och sänd in den till Fastighetspartner.


Hyror

Jag har glömt betala hyran i tid. Vad skall jag göra?

Hyran skall alltid vara betald sista vardagen i månaden. Betalning efter förfallodag medför att du påföres en föseningsavgift. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Kan jag betala hyran via Internet?

Ja! Det är dock vikigt att du alltid anger korrekt OCR-nummer och att du betalar med rätt avi för respektive månad, annars riskerar du att påföras en förseningsavgift även om du betalat.

När blir det hyreshöjning?

Senaste hyresuppgörelsen gäller till dess ny överenskommelse träffas.
Hyresuppgörelserna görs normalt i januari eller februari årligen.

När skickar Fastighetspartner förseningsavgifter?

Den som ej erlagt hyran så att den finns på fastighetspartners konto den sista bankdagen i respektive månad påföres en förseningavgift enligt gällande prislista (fn 50 kronor per tillfälle). Avgiften debiteras i samband med nästa kvartals avisering av hyran.

När skickar Fastighetspartner inkassokrav?

Omkring 10 dagar efter förfallen betalning, sänder vi inkassokrav via Juristinkasso som hanterar handläggningen. Den som får sin hyra sänd till inkasso får själv betala de extra kostnader detta innebär.

Kan man betala via autogiro?

För att unvika förseningsavgifter, förenkla vår administration och värna om miljön vill vi att alla hyresgäster anmäler sig för autogiro. Du finner ansökan under blanketter. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och skicka den till Fastighetspartner.

Jag har tappat min hyresavi. Hur får jag en ny?

Kontakta fastighetspartner via e-post (info@fastighetspartner.se) eller per telefon (031-788 26 00). Ange alltid namn personnummer, adress och lägenhetsnummer. Ny avi skckas ut mot en administrationsavgift enligt gällande prislista (f.n. 75 kronor) vilken debiteras på nästa kvartals hyresavisering.

När kommer hyresavierna?

Avierna delas vanligen ut en gång i kvartalet: omkring den 15-20 i dec, mars, juni och september. Du som har autogiro får ingen hyresavi utskickad och bidrar på detta sätt också till en god miljö.


Alla har rätt till lugn och ro

Har jag rätt att känna mig trygg och inte bli störd i min bostad?

På Fastighetspartner vill vi att det ska vara en självklarhet för alla våra hyresgäster att det skall kännas lugnt, säkert och tryggt i deras bostad. Därför finns det vissa ordningsregler kring boendet som hyresgästerna måste följa för att alla skall kunna trivas. Till exempel får man inte orsaka onormalt mycket ljud, genom upprepade sena fester med rop och skrik, hög musik, dunkningar från lägenheten eller störningar i trapphus. 
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. 
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22.00 på kvällen till kl 07.00 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Hur undviker jag störningar i första hand?

Det är naturligtvis inte så att du inte får röra dig i din lägenhet eller träffa dina vänner. Ska du ha fest, tala då om det för dina grannar ett par dagar i förväg. Om de vet varför det låter lite extra hos dig är det lättare att överse med skratt och musik. Och nästa gång kanske det är grannens tur att ha fest? 
Du vet kanske inte hur mycket som hörs från din lägenhet. Fråga grannen eller be att få komma in och lyssna. De flesta problem kan lösas när människor pratar med varandra.

Om du blir störd?

Om du ändå skulle bli störd av din granne är det bra om du pratar med din granne om störningarna. I annat fall tar du kontakt med oss. Vi vill helst att du talar om ditt namn och din adress, för att vi skall kunna kontakta dig om vi behöver ytterligare upplysningar. Naturligtvis behandlar vi uppgifterna konfidentiellt.

Vad händer med den som stör?

Beroende på vilken störning det handlar om behandlas ärendet lite olika av oss. Den som stör får också ett brev där vi påpekar vilka regler som gäller i boendet och vi uppmanar den störande att ta kontakt med oss. 
Om störningarna ändå fortsätter får den störande ett varningsbrev med hot om uppsägning av lägenheten. Upphör inte störningarna kan vi komma att informera socialtjänsten och en grundlig utredning om orsaken till störningarna görs. Vid upprepade störningar kan hyresrätten komma att förverkas.

 

» Tillbaka