Hur lång tid tar det som regel att administrera ett direktbyte?

Handläggningstiden kan variera men ligger normalt på ca 6 veckor så det är viktigt att du är ute i god tid med din ansökan. Handläggning påbörjas först när samtliga, av oss begärda handlingar inkommit. Fastighetspartner tar kontakt med den sökande om vi har frågor eller så snart vi är klara med ärendet och kan lämna […]

Vad händer om vi lämnat falska uppgifter i samband med bytet?

Skulle det visa sig att de uppgifter bytesparterna lämnat är oriktiga kan bytet medföra straffansvar för osant intygande. Den tillträdande hyresgästen ska vara medveten att om avtal kommer till stånd beträffande byteslägenheten, kan hyresavtalet säga upp, om det senare skulle visa sig att lämnade uppgifter om bytet är oriktiga.

Vad händer om jag ”tar betalt svart” för min lägenhet?

Vi vill betona att inga olagliga ekonomiska transaktioner får förekomma. Det är straffbart att ta betalt för en hyresrätt. Den som lämnat särskild ersättning för att komma över en lägenhet kan mista hyresavtalet.

Hur sker besiktning av lägenheten innan bytet?

Vi besiktigar alltid lägenheten innan bytet genomförs. Beställ därför tid för besiktning av din lägenhet hos Fastighetspartner i god tid innan planerad flyttdag. Eventuella skador behöver regleras innan bytet genomförs.

Vad behöver bytespart sända med sin ansökan?

Bytespart som inte bor hos Fastighetspartner och söker bostad hos oss behöver sända med:· Kopia av nuvarande hyresavtal. · Något som styrker den uppgivna inkomsten. Bifoga därför ett aktuellt intyg som styrker din/er inkomst Det kan vara intyg från arbetsgivare, intyg från a-kassa, studiemedelsintyg etc.Vi kommer även att ta en kreditupplysning.

Vad gäller för att jag skall få lov att byta lägenheten?

Villkoren för att få göra ett direktbyte anges i Jordabalken § 35. Bland annat ska beaktansvärda skäl föreligga/finnas hos den som ansöker om byte. Det är därför viktigt att ange tydligt varför man vill genomföra bytet. Det räcker inte att ange att man önskar byta till tex mindre lägenhet, detta framgår ju av själva bytesansökan. […]

Vem eller vilka skall ansöka om direktbyte?

Kontraktsinnehavaren hos Fastighetspartner ansöker om byte hos oss och föreslår en hyresgäst, V.g. se blanketter. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda, en icke korrekt i fylld ansökan behandlas ej. Den tänkta bytesparten ansöker enligt rutin hos sin hyresvärd. Ansökan skickas till Fastighetspartner.

Här följer en kortfattad information om vad som gäller för direktbyten samt vilka blanketter och papper vi behöver som underlag för beslut i ärendet.