Trivselregler bostadsrättsmedlemmar

Trivselreglerna är generella och bör anpassas till föreningens verkliga förhållanden. Reglerna får inte vara av rent godtycklig karaktär utan måste alltid ha ett verkligt föreningsintresse. Dessutom ska reglerna stå i överensstämmelse med vad som anses gälla på orten.

Utöver ordningsreglerna så gäller det som står i föreningens stadgar.

Fastighetspartners kunder får gärna en redigerbar kopia av detta dokument så att styrelsens arbete med ordningsregler kan underlättas.

Det är lämpligt, men inte nödvändigt att ordningsregler beslutas av föreningsstämma, detta för att så många som möjligt ska förmås följa reglerna. Formellt sett kan dock styrelsen som ansvarig för ordningsfrågor ensam fatta beslut om reglernas tillämpning.

Hur gör jag med soporna?

Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grov soprum eller på anvisad plats om sådan finnes. Vid sopstopp, ring fastighetsskötaren i enlighet med vad som anslagits i det trapphus där du bor.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! Varje styrelse bör anpassa dessa generella regler till sina respektive föreningars behov och kommunicera dessa till sina medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller Dig som bostadsrättshavare men även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Vem kan jag fråga?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen i din förening.

Vårda föreningens tillgångar

 1. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 2. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

Trygghet och säkerhet

 1. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 2. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen
 3. Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 4. Var försiktig med eld, släck alla ljus innan du somnar, undvik att röka inne.
 5. Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
 6. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Om gemensamma kostnader

Kostnader för vatten, el och uppvärmning betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt. Hushålla därför med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan, Sänk termostaten på element i stället för att öppna fönstret. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Att ha bra reglerutrustning på värmeanläggning, täta vattenkranar och periodiserad tändning och släckning i trapphus vinner alla på.

Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för:

 • permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder mm.
 • grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.
 • Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd så undviker du att vatten tränger in i lägenheten vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m bör det finnas en gemensam plats på gården.

Undvika gnagare och andra skadedjur

Ni bör inte mata fåglar eller husdjur på gården eller i gemensamma utrymmen inom fastigheten. Då detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Var också noggrann med att stänga kärl till sopor och dörrar till soprum av samma anledning.

Tvättstuga och andra gemensamma utrymmen

Föreningen har oftast en gemensam tvättstuga och ibland bastu eller relax utrymmen. Bokningschema och särskilda ordningsregler bör av styrelsen anslås på föreningens hemsida i tvättstugan och andra gemensamma utrymmen.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet /på gården/ i cykelstället och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rollatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusets olika våningsplan.

Gårdar

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.
Gården får i vissa föreningar användas för privata arrangemang enligt de regler styrelsen satt upp.
Informera grannarna innan ni påbörjar tillställningar och tänk på att inte stör omgivningen med för hög ljudnivå, eller för sena tillställningar. Vid 22 har alla rätt att ha det tyst och lugnt i sin bostad.

Soprum källsortering

I de föreningar som källsorterar sitt avfall finns det markerade kärl för olika avfallsprodukter placerade i soprummet / källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
I de föreningar som har sopnedkast får detta endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Knyt alltid ihop soppåsarna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Överfulla påsar fastnar lätt i trumman så undvik detta.
Eventuella grovsoprum används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation / lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats.
Tidningar får av säkerhetsskäl inte ställas ut för insamlig tidigare än kvällen före hämtningsdagen.

Källare och vind

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare, liksom brandfarligt gods eller mat/råvaror.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Ofta krävs det dessutom bygglov.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Bygga om i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (08.00-17.00).

När du skall flytta

Styrelsen i din förening har en rutin som gäller vid överlåtelser. Den som köper din lägenhet måste också bli godkänd av föreningen innan inflyttning kan ske. Det är därför viktigt att informerar ev. köpare om vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna över ett exemplar av föreningens ordningsregler till den som flyttar in.

 

» Tillbaka