Måste vi ha en fulltalig styrelse?

Ja, det är viktigt att föreningen alltid har en fulltalig styrelse. En ekonomisk förening kan tvångslikvideras om styrelsen inte har så många styrelseledamöter att den är beslutför enligt lag och föreningens stadgar.

Är styrelsen skyldig att vidta åtgärder då man får vetskap om störande grannar?

I det fall styrelsen låter bli att agera mot den som stör så snart det kan ske, kan hinder eller men i nyttjanderätten anses ha uppkommit genom föreningens vållande. Då kan den drabbade bostadsrättsinnehavaren ha rätt att:

Om problemen är av väsentlig betydelse kan den som störts efter uppsägning frånträda bostadsrätten och kräva att marknadsmässig […]

Vem vänder vi oss till för att få lite information om vad en bostadsrättsförening är och innebär?

Vi på fastighetspartner anordnar gärna en introduktionskväll för styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningar där vi övergripande går igenom innebörden av bostadsrätten. Välkommen att kontakta oss.

Vem skall signera ett överlåtelseavtal av en Bostadsrätt?

Samtliga delägare skall signera överlåtelseavtalet. Styrelsen kan inte godkänna överlåtelsen innan så har skett.

Kan man vara medlem i en bostadsrättsförening utan att äga en lägenhet?

Ja det kan man förutsatt att man har en hyresrätt som ombildas till bostadsrätt då man är medlem innan fastigheten förvärvats. I övrigt är svaret nej.

En lägenhet ägs av två sammanboende. De separerar och den ene flyttar. Föreningen underrättas inte om någon förändring och får inte heller någon begäran om utträde Vilka rättskonsekvenser får separationen för ägarna respektive föreningen? Kan tex. Föreningen eller panträttsinnehavare kräva den avflyttade medlemmen på obetalda månadsavgifter?

Genom bodelning mellan sambor kan en bostadsrätt övergå till en ny ägare med anledning av en separation. De rättsliga reglerna kring detta finns i lagen om sambors gemensamma hem och det är sambornas ansvar att lösa detta. När en övergång av bostadsrätt sker skall styrelsen i bostadsrättsföreningen meddelas skriftligen om detta, med en bilaga av […]

Kan en lokalhyresgäst få tillåtelse att överlåta hyresrätten?

I hyreslagen paragraf 36 framgår att förutsättningen för överlåtelse av hyresrätten är att den nya hyresgästen skall överta den verksamhet som överlåtaren bedriver och att värden inte har befogad anledning att motsäga sig överlåtelsen. I princip kan överlåtelse utan värdens godkännande inte ske till någon som avser att utöva annan verksamhet än den hyresgästen bedrivit. […]

I vår förening har vi brist på kontinuitet i styrelsearbetet och vår förvaltning. Orsaken är att flera nyckelpersoner i vår styrelse flyttat de senaste åren. Hur skall vi organisera oss för att säkra att vi ej tappar kompetens och historia?

Vi på Fastighetspartner välkomnar föreningar som vill ha en adjungerad styrelseledamot. D.v.s. en av våra medarbetare med fastighetskompetens arbetar med er i styrelsen i den omfattning som ni önskar. Vi kommer gärna och diskuterar era behov.