Bostadsrättsföreningar

Specialanpassade tjänster för Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningars krav och behov varierar starkt. Allt från föreningen som vill göra allt själv och minimera sina kostnader till de som vill bo bekvämt och känna att någon annan tar ansvar för att allt fungerar.

Som styrelsemedlem kan man ibland önska en oberoende auktoritet för att skapa samsyn i styrelsen kring viktiga frågor, att man enkelt kan få ta del av benchmarking från andra fastigheters förvaltning, att någon tog en aktiv roll i att sänka föreningens kostnader, underhållsplanering. Men viktigast av allt kanske är att man får hjälp av sakkunnig och för att säkra så att brister i styrelsens ansvar ej uppstår.

Att ha en personlig kontakt som känner personerna i styrelsen, föreningens angelägenheter och som med engagemang driver frågor på ett personligt och bra sätt är eftersträvansvärt.